banner

Algemene voorwaarden

Compleet met aanvullende voorwaarden verhuur en verkoop

Algemene voorwaarden

van Sorgente B.V., gevestigd te 3991 CW Houten, Brede Hoon 4, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 141566. Geldig vanaf 20 april 2021.

I Algemeen deel

1. Definities

1.1  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbieding: de door Sorgente aan de Klant uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot de Levering van Producten door Sorgente.
 • Klant: iedere natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie Sorgente een Overeenkomst aangaat dan wel met wie Sorgente onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst
 • Levering: het uit hoofde van verhuur of verkoop ter beschikking stellen aan de Klant door Sorgente van een of meer Producten.
 • Machtiging: toestemming van de Zorgverzekeraar ten behoeve van de Klant ter zake van de aankoop of huur van Producten door of namens de Klant.
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 • Opdracht: iedere (zowel mondeling als schriftelijk) door de Klant verstrekte opdracht tot Levering van Producten door Sorgente, daarbij inbegrepen iedere (zowel mondeling als schriftelijk) door een Verwijzer ten behoeve van een Klant verstrekte opdracht tot Levering van Producten door Sorgente
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot Levering, zowel uit hoofde van verkoop als van verhuur, door Sorgente tot stand komt tussen Sorgente en de Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 • Producten: alle zaken en/of diensten die door Sorgente aan de Klant worden geleverd.
 • Sorgente: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sorgente B.V.
 • Verwijzer: een arts, diëtist of andere medische hulpverlener die namens en ten behoeve van de Klant een Opdracht verstrekt aan Sorgente en/of namens of ten behoeve van de Klant een Aanbieding van Sorgente aanvaardt.
 • Website: https://www.sorgente.nl/.
 • Zorgverzekeraar: de zorgverzekeraar waar de Klant zijn zorgverzekering heeft ondergebracht.

2. Toepasselijkheid

2.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sorgente gedane Aanbiedingen, op alle tussen Sorgente en de Klant gesloten Overeenkomsten, en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, behoudens indien en voor zover Sorgente met de Klant schrif­telijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2    Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Sorgente zijn bevestigd.

2.3    De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voor­waarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voor­waarden onverlet.

2.4    Door de Klant ingeroepen algemene voorwaarden worden door Sorgente uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbieding en Opdracht

3.1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle door Sorgente uitgebrachte Aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd en hoe dan ook gedaan, steeds vrijblijvend en kunnen deze Aanbiedingen vormvrij worden herroepen, ook nadat de Aanbieding door of namens de Klant aanvaard is. Herroeping na aanvaarding door of namens de Klant dient onverwijld te geschieden.

3.2    Alle Aanbiedingen worden door Sorgente naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Sorgente staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.3    Alle door Sorgente verstrekte afbeeldingen, voorbeelden, concepten, ontwerpen en dergelijke zijn voor Sorgente niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling van zaken te geven van de door Sorgente te leveren Producten.

3.4    Indien door of namens de Klant informatie wordt verstrekt, mag Sorgente uitgaan van de juistheid hiervan.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1    Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat door of namens de Klant een Aanbieding van Sorgente tot Levering mondeling of schriftelijk wordt aanvaard of Sorgente een Opdracht van of namens de Klant tot Levering mondeling of schriftelijk aanvaardt.

4.2    De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sorgente kenbaar maakt dat deze noodzakelijk of nuttig zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sorgente worden verstrekt.

4.3    Onder deze informatie zijn mede begrepen specifieke kwaliteitseisen die door de Klant aan de betreffende Producten worden gesteld in verband met een door de Klant beoogde toepassing, welke specifieke kwaliteitseisen Sorgen­te redelijkerwijs niet kent of kan kennen. Indien dergelijke informatie niet aan Sorgente is verstrekt, is de deugdelijkheid van de Producten voor wat betreft deze vereisten voor risico van de Klant.

4.4    Sorgente mag zonder voorafgaande toestemming van Klant derden inschakelen voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden. Het op deze wijze inschakelen van derden kan bijdragen aan een efficiënt werkproces en aan het minimaliseren van de levertijd.

5. Intellectuele eig­endomsrechten

5.1    Sorgente behoudt alle rechten op de door haar in het kader van de Overeenkomst bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, software(programma’s) en content op de Website.

6. Geheimhouding

6.1    Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorgente is de Klant gehouden alle gegevens, welke direct of indirect verkregen zijn in verband met de Overeenkomst in de meest ruime zin, geheim te houden.

7. Wijzigingen

7.1    De Klant is verplicht Sorgente binnen vijf werkdagen na het intreden van de wijziging in kennis te stellen van verandering van zijn naam- en adresgegevens.

7.2    De Klant is verplicht om Sorgente binnen vijf werkdagen na het intreden van de wijziging in kennis te stellen van iedere verandering van Zorgverzekeraar.

7.3    Schade die Sorgente lijdt ten gevolge van het niet tijdig doorgeven van de wijzigingen als bedoeld in 7.1 en 7.2 komen voor rekening van de Klant.

8. Levering

8.1    Als plaats van Levering geldt het adres dat door of namens de Klant aan Sorgente kenbaar is gemaakt.

8.2    Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige Levering dient de Klant Sorgente schriftelijk in gebreke te stellen waarbij aan Sorgente een redelijke termijn wordt gegund om alsnog na te komen.

8.3    Indien Sorgente haar leveringsverplichting na­komt binnen de redelijke termijn als be­doeld onder 8.2 is zij niet verplicht tot enige vergoeding van kosten, schade of rente van de Klant, en heeft de Klant niet het recht ontbinding of opzegging van de Overeenkomst.

9. Prijzen

9.1    Sorgente kan de prijzen van de Producten aanpassen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren.

9.2    Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van prijsbepalende factoren die buiten de invloedsfeer van Sorgente liggen, waaronder begrepen verhoging van belastingen, lonen, grondstofkosten en/of andere factoren.

9.3    Sorgente brengt aan de Klant geen verzendkosten in rekening voor de Levering van Producten die door de Zorgverzekeraar worden vergoed. Ook Producten die deels door de Klant zelf betaald worden en deels door de Zorgverzekeraar worden betaald, worden kosteloos bezorgd. Voor de Levering van Producten die volledig door de Klant zelf betaald worden, en waarbij het totaalbedrag van de bestelling minder dan € 50,- is, brengt Sorgente € 5,95 aan verzendkosten in rekening aan de Klant.

9.4    Sorgente brengt aan de Klant geen verzendkosten in rekening voor de Levering van probiotica.

9.5    Sorgente kan (meer)kosten in rekening brengen voor transport naar en/of Levering op een ander dan het door of namens de Klant aan Sorgente kenbaar gemaakte adres.

9.6    Kosten van door de Klant gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst worden door Sorgente aan de Klant doorberekend.

10. Betaling

10.1    Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen (zonder enige aftrek, verrekening of schuldvergelijking) te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2    Indien een Product in aanmerking komt voor vergoeding door de Zorgverzekeraar van de Klant, stuurt Sorgente de factuur rechtstreeks naar de Zorgverzekeraar.

10.3    Indien het factuurbedrag op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de Klant in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Klant is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is geworden tot aan de datum van betaling. De Klant is in geval van verzuim voorts gehouden om de buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de invordering aan Sorgente te vergoeden. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

10.4    Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk aan Sorgente kenbaar te worden gemaakt en schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

10.5    De Klant is niet gerechtigd om enige betalingsverplichting jegens Sorgente op te schorten, tenzij de wet hem die bevoegdheid geeft.

10.6    Verrekening of schuldvergelijking door de Klant is niet toegestaan, tenzij de wet hem die bevoegdheid geeft.

10.7    Overdracht van rechten van de Klant aan een derde heeft tegen­over Sorgente geen rechtskracht, behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorgente.

11. Garantie

11.1  Sorgente garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde Producten, indien door de Klant overeenkomstig de gebruiksaan­wijzing en/of overeenkomstig aanwijzingen van Sorgente wordt gehandeld.

11.2  Bij twijfel over toepassing of gebruik van het Product dient de Klant zich voorafgaand aan toepassing of gebruik tot de bij Sorgente beschikbare specialisten te wenden.

12. Aansprakelijkheid

12.1  Indien Sorgente aansprakelijk mocht zijn jegens de Klant, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen van de door de verzekering van Sorgente gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico dat Sorgente onder de verzekering draagt.

12.2  Indien en voor zover de verzekering van Sorgente geen dekking biedt en Sorgente niettemin voor de schade aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Sorgente in rekening gebrachte factuurbedrag tot een maximum van € 50.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.3  De Klant vrijwaart Sorgente voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Sorgente geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die de Klant jegens Sorgente kan doen gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

12.4  De beperkingen van de voorgaande leden gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Sorgente.

13. Overmacht

13.1  Sorgente is niet aansprakelijk voor schade, vertraging, beschadiging en/of manco’s die te wijten zijn aan overmacht.

13.2  Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid wordt verstaan elke van de wil van Sorgente onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichitngen in redelijkheid niet van Sorgente kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede, maar niet uitsluitend, gerekend: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, weersomstandigheden, haperingen in de energievoorziening, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, blokkades, rellen, rijverbod, brand, be­drijfsongevallen, ordeverstoring, oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, en overheidsmaatregelen die de uitvoe­ring van een overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten daarvan te voorzien was.

13.3  Indien Sorgente door overmacht verhinderd is binnen de leveringstermijn haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, is Sorgente bevoegd de leveringstermijn zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetre­den over­machtsfactor(en), alsmede – ter keuze van Sorgente – de Overeen­komsten pro rata na te komen.

13.4  Indien Sorgente bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar ver­plichtingen voldaan heeft, of daaraan slechts gedeeltelijk kan vol­doen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.

14. Rechtskeuze en geschillenregeling

14.1  Op alle door Sorgente gedane Aanbiedingen, op alle tussen Sorgente en de Klant gesloten Overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

14.2  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van feitelijke vesti­ging van Sorgente.


II. Aanvullende voorwaarden verhuur

15. Gebruik

15.1  Sorgente blijft eigenaar van de door haar verhuurde Producten.

15.2  De Klant dient het Product zorgvuldig te beheren en gebruiken, overeenkomstig de be­stemming en de door Sorgente gehanteerde voorschriften voor gebruik en onderhoud.

15.3  In geval van diefstal of vermissing van het Product, of beslag daarop dan wel ge­gronde vrees daarvoor, dient de Klant Sorgente daarvan direct in kennis te stellen. Hetzelfde geldt indien een derde enig ander recht op het Product wil doen gelden.

15.4  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toe­stemming van Sorgente mogen aan derden geen rechten of aanspraken op het Product worden verleend.

15.5  Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in het gehuurde Product aan te brengen.

16. Uitvoering

16.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt het Product afgeleverd in standaarduitvoering. De Klant dient bij Levering te tekenen voor de ontvangst in goede staat.

16.2  Toevoegingen en/of wijzigingen door Sorgente aangebracht op verzoek van de Klant alsmede verwijdering daarvan bij het einde van de Overeenkomst komen voor rekening van de Klant.

17. Onderhoud en reparaties

17.1  Het onderhoud dat ten laste van Sorgente komt bestaat uit reparaties, reiniging van de pompen, vervanging van onderdelen in verband met normale slijtage, alsmede controle op de toestand van het Product. De Klant dient Sorgente in de gelegenheid te stellen contro­le en werk­zaamheden met betrekking tot dit onderhoud uit te voeren.

17.2  Het onderhoud als bedoeld in 17.1 mag uitsluitend worden uitgevoerd door Sorgente of een door Sorgente aangewezen derde.

17.3  Het is de Klant niet toegestaan om zonder toestemming van Sorgente onderdelen van het Product te (laten) vervangen en/of reparaties uit te (laten) voeren. Indien vervanging en/of reparatie wordt uitgevoerd door de Klant of een derde zijn de kosten daarvan voor rekening van de Klant.

17.3  Voorts voor rekening van de Klant komen kosten van reinigen, elektra en werkzaamheden die niet onder het onderhoud als genoemd onder 17.1 vallen, zijn voor rekening van de Klant. Reparaties en/of vervanging van onderdelen naar aanleiding van gebruik in strijd met de voorschriften, vandalisme en storing in de elektriciteitsvoorziening van de Klant komen eveneens voor rekening van de Klant.

18. Vervanging van het Product

18.1  Indien bij een defect in het Product de reparatie en/of vervanging van onderdelen niet binnen 24 uur kan worden uitge­voerd, zal Sorgente het Product voor de duur van de repara­tie/vervanging vervangen.

18.2  Sorgente is steeds bevoegd het Product voor de verdere duur van de Overeenkomst te vervangen door een Product van (nagenoeg) hetzelf­de type. De op verzoek van de Klant aangebrachte voorzieningen als bedoeld in artikel 15.b. worden in dat geval voor rekening van Sorgente aan- en/of overgebracht.

18.3  De Klant is verantwoordelijk voor het Product. Bij diefstal of verlies van het Product is de Klant jegens Sorgente aansprakelijk voor de als gevolg hiervan door Sorgente geleden schade.

19. Schade aan het Product

19.1  In geval van schade aan het Product is de Klant ver­plicht Sorgente hiervan direct in kennis te stellen, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk.

19.2  Verder dient de Klant in geval van schade alle instructies door of vanwege Sorgente gegeven op te volgen, en Sorgente in de gelegenheid te stellen maatregelen te nemen in verband met het beperken en/of afhandelen van de schade.

19.3  Schade ten gevolge van onjuist beheer, gebruik en/of onderhoud door de Klant, komt voor rekening van de Klant.

19.4  Sorgente is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik en/of onderhoud door de Klant.

19.5  De Klant is verplicht het Product voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade door brand en diefstal.

19.6  Indien het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, heeft Sorgente, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij het Product te repareren, hetzij het Product te vervangen.

20. Tussentijdse beëindiging

20.1  Sorgente is gerechtigd om, onverminderd haar recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang a) de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of b) de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, indien:

 • De Klant een of meer van zijn verplichtingen jegens Sorgente niet of niet tijdig nakomt.
 • De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat er beslag op de eigendommen van de Klant of op het gehuurde wordt gelegd dan wel dreigt te worden gelegd.
 • De door de Zorgverzekeraar ver­strekte Machtiging ter zake van het gehuurde Product komt te vervallen of wordt beëindigd.
 • De Klant tot liquidatie van zijn zaken overgaat, zich in het buitenland vestigt dan wel het voornemen daartoe heeft, tot gevan­genisstraf wordt veroordeeld of in hechtenis wordt genomen.
 • Het Product gestolen, vermist en/of total loss wordt verklaard.
 • De Klant komt te overlijden.

20.2  Indien Sorgente bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen.


III. Aanvullende voorwaarden verkoop

21. Eigendomsvoorbehoud

21.1  Sorgente behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant geleverde Producten zolang de Klant geen volledige betaling heeft verricht ter zake van de vordering van Sorgente uit hoofde van iedere tussen Sorgente en de Klant gesloten Overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die Overeenkomsten.

22. Betaling

22.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschie­den in contanten bij aflevering of zoals aangegeven op de factuur binnen de daar vermelde termijn.

22.2  Indien de Overeenkomst via de Website tot stand komt, dient de betaling direct te geschieden via iDEAL of creditcard.

23. Herroepingsrecht

23.1  De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Sorgente mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

23.2  De onder 25.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

a) als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Sorgente mag, mits zij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren;

b) als de Levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c) bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

24. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant en de kosten daarvan

24.1  Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Sorgente.

24.2  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in 24.1 bedoelde melding, zendt de Klant het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Sorgente. Dit hoeft niet als Sorgente heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

24.3. De Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking, conform de door Sorgente verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Voor de retourvoorwaarden verwijst Sorgente naar https://www.sorgente.nl/retourneren.

24.4  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

24.5 De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

24.6  Als de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het Product of de Producten, ten aanzien waarvan van het herroepingsrecht is gebruikgemaakt, ontbonden.

25. Verplichtingen van de Klant tijdens de bedenktijd

25.1  Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.

25.2  De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in 25.1.

25.3  De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als Sorgente hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

26. Verplichtingen van Sorgente bij herroeping

26.1  Als Sorgente de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

26.2  Sorgente vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Sorgente in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant aan Sorgente de herroeping meldt. Tenzij Sorgente aanbiedt het Product zelf af te halen, mag zij wachten met betalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

26.3  Sorgente gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

26.4  Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sorgente de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen aan de Klant.

27. Uitsluiting herroepingsrecht

27.1 Sorgente kan de navolgende Producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Sorgente dit duidelijk bij de Aanbieding, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst heeft vermeld:

 • Volgens specificaties van de Klant vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben. Producten die op het moment van het inroepen van het herroepingsrecht niet ten minste nog 3 maanden houdbaar zijn (conform THT-datum op de verpakking) zijn in ieder geval uitgesloten van het herroepingsrecht.
 • Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

28. Inspecties en reclame

28.1  De Klant is verplicht de Producten terstond na Levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen dienen door de Klant binnen 14 dagen na Levering van de Producten aan Sorgente te worden gemeld, bij gebreke waarvan Sorgente gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

28.2  Reclames dienen, op straffe van verval van rechten, te geschieden bij Sorgente uiterlijk veertien dagen na aflevering of installatie, of voltooiing van de werkzaamheden of diensten, of, indien een opleve­ringsprotocol is opgemaakt, binnen veertien dagen na de datum van opmaken daarvan. Bij niet-zichtbare gebreken bedraagt deze termijn vijf dagen nadat de gebreken redelijkerwijze konden worden geconstateerd, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na het verstrijken van de garantieter­mijn.

28.3  Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak ter zake jegens Sorgente.

28.4  Retournering van de Producten aan Sorgente kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sorgente. Ingeval van retournering dienen de Producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden.

28.5  Indien de reclame door Sorgente gegrond wordt geacht, heeft Sorgente, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende Producten te vervangen, hetzij voor de geleverde Producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.

28.6  De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging als bedoeld in dit artikel geeft de Klant niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele overige bestelde Producten.